Obchodní podmínky

Crystal Shine s.r.o.
Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1, Česká republika
IČO: 08710376, NEJSME PLÁTCI DPH
Spisová značka 323718 C, Městský soud v Praze
e-mail: info@crystalshine.cz

 1. Úvodní ustanovení
  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) platí pro nákup v internetovém obchodě „CrystalShine“ na adrese https://www.crystalshine.cz/ (dále jen „internetový obchod“). Obchodní podmínky vymezují práva a povinnosti smluvních stran při uzavření kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu (dále jen „kupní smlouva“), při jejím plnění, jakož i práva a povinnosti vyplývající z vad zboží. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a jako takové jsou pro kupujícího i prodávajícího právně závazné. Obchodní podmínky také poskytují poučení, které je prodávající povinen učinit vůči spotřebiteli.
  2. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
  3. Za podnikatele se považuje každá osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Pro účely ochrany spotřebitele se dále za podnikatele považuje každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
  4. Spotřebitelská smlouva je smlouva, kterou se spotřebitelem uzavírá podnikatel.
  5. Uzavření kupní smlouvy: Objednávka kupujícího učiněná prostřednictvím internetového obchodu (dále jen „objednávka“) je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu prodávajícího (viz odst. 2.1 níže) s tímto návrhem (tj. závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího) na e-mail uvedený kupujícím v objednávce. Od tohoto okamžiku vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti z kupní smlouvy, jejíž nedílnou součástí jsou tyto obchodní podmínky. Viz také odst. 15.1. níže.
  6. Kupní smlouva se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a to zejména ustanoveními o kupní smlouvě dle ustanovení § 2079 a násl. občanského zákoníku. Touto právní úpravou se kupní smlouva řídí bez ohledu na to, zda na straně kupujícího vystupuje podnikatel nebo spotřebitel.
  7. V případě, že je kupující spotřebitelem, uplatní se navíc také ustanovení o ochraně spotřebitele podle § 1810 až § 1840 a prodeji zboží v obchodě podle § 2158 až § 2174 občanského zákoníku a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).
  8. Vázanost kupujícího obchodními podmínkami: Kupující je vždy před provedením objednávky v internetovém obchodě upozorněn na tyto obchodní podmínky a má možnost se s nimi seznámit. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se důkladně seznámil se všemi obchodními podmínkami a že s nimi bez výhrad souhlasí (viz také odst. 15.1. níže). Současně kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s dokumentem „Informace o zpracování osobních údajů“ (viz odst. 17.1. níže) a že s údaji v tomto dokumentu uvedenými souhlasí.
 2. Totožnost prodávajícího
  1. Internetový obchod provozuje společnost Crystal Shine s.r.o., se sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 08710376, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 323718. Společnost je v těchto obchodních podmínkách označena také jen jako „prodávající“.
 3. Označení zboží a popis jeho hlavních vlastností
  1. Označení a vlastnosti zboží jsou uvedeny u každého jednotlivého výrobku v internetovém obchodě.
 4. Cena zboží včetně všech daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění
  1. V internetovém obchodě je u každého výrobku uváděna cena výrobku, ke které se přičítají pouze náklady na dopravu zboží (viz také odst. 8.1. níže). Ceny jsou uváděny s DPH, není-li uvedeno u konkrétního výrobku jinak.
  2. Ceny jsou stanoveny prodávajícím na dobu neurčitou a mohou být prodávajícím kdykoliv změněny. Kupující vyjadřuje souhlas s cenou výrobku uvedenou v internetovém obchodě v okamžiku odeslání objednávky.
 5. Způsoby platby za objednané zboží
  1. Objednané zboží lze zaplatit jedním z následujících způsobů, a to podle volby kupujícího vyjádřené v objednávce.
   1. Platba při převzetí zboží (dobírka, osobní odběr): V případě platby při převzetí se zásilka hradí v hotovosti doručovateli při převzetí zásilky, případně při vyzvednutí zásilky uložené na výdejním místě obchodních partnerů prodávajícího. V hotovosti či kartou lze zásilku uhradit v případě osobního odběru v kamenné prodejně prodávajícího (viz také odst. 6.2. níže).
   2. Platba převodem na účet: V případě platby převodem je nutné objednávku uhradit před expedicí zboží, a to podle platebních instrukcí zaslaných kupujícímu společně s potvrzením objednávky.
   3. Platba online kartou: V případě platby kartou bude kupující po dokončení objednávky přesměrován na platební bránu, kde provede platbu zadáním údajů o kartě, podle instrukcí poskytovatele platební brány.
  2. Daňový doklad zasílá prodávající kupujícímu e-mailem, případně si jej kupující může stáhnout z internetového obchodu po přihlášení do svého zákaznického účtu.
  3. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 6. Způsob dodání zboží
  1. Objednané zboží je kupujícímu standardně dodáváno prostřednictvím poskytovatelů doručovacích služeb, a to za podmínek uvedených v internetovém obchodě v sekci “Doprava a platba”.
  2. Po dohodě s prodávajícím si kupující může zboží vyzvednout také osobně v kamenné prodejně prodávajícího na adrese a v době uvedené v internetovém obchodě v sekci „Kontakt“ (dále jen „adresa kamenné prodejny“).
  3. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a v případě jakýchkoliv závad tuto skutečnost neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 7. Doba dodání zboží
  1. Zboží, které je skladem, je obvykle expedováno do dvou pracovních dnů od přijetí objednávky.
  2. Pokud zboží není na skladě, prodávající informuje kupujícího e-mailem o předpokládaném termínu dodání.
 8. Náklady na dodání zboží
  1. Ceny jednotlivých přepravních metod jsou průběžně aktualizovány a zveřejňovány přímo nebo odkazem v internetovém obchodě v sekci „Doprava a platba“. Kupující vyjadřuje souhlas s cenou přepravy takto zveřejněnou v okamžiku odeslání objednávky.
  2. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 9. Práva spotřebitele z vadného plnění
  1. Není-li výslovně uvedeno jinak, ustanovení této části 9 obchodních podmínek platí pouze v případě, že kupujícím je spotřebitel. Je-li kupujícím podnikatel a při uzavření smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě týká i jeho podnikatelské činnosti (např. kupující v objednávce vyplní IČO), použijí se obecná ustanovení o koupi movité věci obsažená v § 2099 a násl. občanského zákoníku – práva z vadného plnění. Naposled uvedená ustanovení se použijí i tehdy, je-li kupujícím spotřebitel, avšak pouze v případech, které nejsou upraveny zvláštními ustanoveními občanského zákoníku o prodeji zboží v obchodě (§ 2158 a násl. občanského zákoníku).
  2. Jakost zboží při převzetí: Prodávající odpovídá za to, že zboží v okamžiku převzetí nemá vady, zejména, že:
   1. má vlastnosti, které byly s kupujícím ujednány, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsali nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
   2. se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
   3. odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
   4. je v odpovídajícím množství a rozměru
   5. vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  3. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zakoupeného zboží v době 24 měsíců od převzetí.
  4. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení občanského zákoníku o záruce za jakost (§ 2113 a násl.).
  5. Odstavce 9.3. a 9.4. výše se nepoužijí:
   1. u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
   2. na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
   3. u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
   4. vyplývá-li to z povahy věci.
  6. Práva z vadného plnění
   1. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v odstavci 9.2. výše, může kupující:
    1. požadovat i dodání nové věci bez vad (tj. výměnu věci), pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu této součásti, nebo
    2. není-li možná výměna věci podle písm. a), odstoupit od kupní smlouvy (a žádat vrácení peněz). Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
   2. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
   3. Neodstoupí-li kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.
   4. Je-li vada odstranitelná, může se kupující domáhat buď opravy nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni věc řádně užívat, může kupující buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny. Máli kupující právo z vadného plnění podle tohoto odstavce, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatňování tohoto práva. Neuplatníli však kupující právo na náhradu nákladů do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas. Toto ustanovení odst. 9.6.4. platí i tehdy, je-li kupujícím podnikatel.
  7. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
  8. Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.
  9. Průběh reklamace
   1. Vady se uplatňují u prodávajícího na adrese kamenné prodejny (viz odst. 6.2. výše).
   2. Pro uplatnění vad (reklamaci) je nutné zejména zaslání nebo osobní odevzdání reklamovaného zboží na adresu kamenné prodejny prodávajícího, popis vytýkané vady a uvedení volby práv z odpovědnosti za vady. Pro uplatnění vad zboží může kupující použít i formulář umístěný v internetovém obchodě v sekci „Výměna a reklamace“ (viz také odst. 9.4. níže).
   3. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje.
   4. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady.
   5. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení kupní smlouvy.
   6. Podmínkou pro běh lhůt podle odst. 9.9.4. a 9.9.5. však je, že kupující poskytl prodávajícímu k vyřízení reklamace požadovanou potřebnou součinnost, tedy zejména, že umožnil prodávajícímu přezkoumat reklamované zboží.
   7. O vyřízení reklamace je prodávající povinen kupujícího vyrozumět a kupující je povinen předmětné zboží převzít, nedohodnou-li se strany jinak.
   8. Po vyřízení reklamace prodávající kupujícímu vydá písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 10. Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy bez udání důvodu
  1. Pokud je kupujícím spotřebitel, má právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu za podmínek uvedených v této části 10 obchodních podmínek, o čemž prodávající poskytuje kupujícímu následující poučení. Ostatní zákonné důvody pro odstoupení kupujícího od smlouvy tím nejsou dotčeny. Pokud je kupujícím podnikatel, tato část 10 obchodních podmínek se nepoužije.
  2. Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží.
  3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy musí kupující o svém odstoupení od smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání, tj. dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu kamenné prodejny prodávajícího (viz odst. 6.2 výše). Kupující může použít vzorový formulář umístěný v internetovém obchodě v sekci https://www.crystalshine.cz/obchodni-podminky/, není to však jeho povinností. Pro urychlení věci by měl kupující současně s odstoupením od smlouvy zaslat prodávajícímu i zboží, jehož se smlouva týká. Tím není dotčeno ustanovení odst. 10.6.4. níže.
  4. Elektronický formulář pro odstoupení od smlouvy a další jednoznačná prohlášení: Na webové stránce internetového obchodu (viz odst. 1.1 výše) v sekci https://www.crystalshine.cz/obchodni-podminky/ může kupující rovněž elektronicky vyplnit a odeslat formulář pro odstoupení od smlouvy, reklamaci nebo výměnu produktu. Využije-li kupující této možnosti, prodávající mu obratem zašle elektronické potvrzení o přijetí tohoto prohlášení.
  5. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od této smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
  6. Důsledky odstoupení od kupní smlouvy
   1. Pokud kupující řádně a včas odstoupí od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu došlo oznámení kupujícího o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které prodávající od kupujícího obdržel v souvislosti se smlouvou, od níž bylo odstoupeno, včetně nákladů na dodání, kromě nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob dodání nabízený prodávajícím. Pro vrácení plateb prodávající použije stejný platební prostředek, který použil kupující pro provedení počáteční transakce. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté platby jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
   2. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující předá předmětné zboží nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal (viz odst. 10.6.4. níže).
   3. Namísto vrácení platby může kupující požadovat dodání jiného dostupného zboží z nabídky internetového obchodu dle vlastního výběru, pokud o tomto požadavku včas informuje prodávajícího, nejlépe již spolu s odstoupením od kupní smlouvy. Případný rozdíl v ceně původně a nově objednaného zboží bude vypořádán dohodou smluvních stran.
   4. Vrácení a převzetí zboží: Kupující musí zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy, zaslat zpět prodávajícímu na adresu kamenné prodejny (viz odst. 6.2. výše), případně jej na této adrese osobně předat. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud je zboží odesláno před uplynutím 14 dnů po odstoupení od smlouvy.
   5. V případě odstoupení od smlouvy má kupující povinnost vrátit veškeré dodané zboží, a to včetně dárků a zboží dodaného zdarma nebo za nižší cenu. V případě, že kupující nevrátí veškeré dodané zboží nebo vrátí pouze jeho část, má prodávající právo vrácenou kupní cenu poměrně snížit o hodnotu nevráceného zboží nebo jeho části.
   6. Náklady spojené s vrácením zboží: Přímé náklady spojené s vrácením zboží nese kupující. Veškeré zboží nabízené v internetovém obchodě prodávajícího může být ze své podstaty vráceno obvyklou poštovní cestou, a kupujícímu tedy nevzniknou jiné náklady na vrácení zboží než poštovné.
   7. Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží: Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Zboží by měl kupující vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.
  7. Právo na odstoupení od smlouvy podle této části 10 nevzniká u kupních smluv na zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.
 11. Výhrady prodávajícího
  1. Prodávající si vyhrazuje právo neakceptovat objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy zejména v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem bez zavinění prodávajícího změnila velkoobchodní cena zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující již zaplatil část nebo celou kupní cenu, bude mu zaplacená částka vrácena zpět a k uzavření kupní smlouvy nedojde.
  2. Prodávající má právo na odstoupení od kupní smlouvy vedle zákonných důvodů také v případě, že (a) sjednaná kupní cena nebyla kupujícím zaplacena řádně a včas, nebo (b) údaje o nabízeném zboží, včetně informací o kupní ceně, dostupnosti, slevě nebo akci, zjevně nebyly v okamžiku objednávky v internetovém obchodě zveřejněny ve správném znění, např. z důvodu technické chyby, nebo (c) došlo k nepředvídatelným okolnostem ze strany třetích osob nebo vyšší moci, pro které nelze za sjednaných podmínek zboží dodat.
  3. Prodávající si vyhrazuje právo zasílat objednané zboží výhradně na adresy v České republice, případně Slovenské republice.
 12. Náklady na prostředky komunikace na dálku
  1. Náklady kupujícího na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atp.) pro uskutečnění objednávky a jinou komunikaci s prodávajícím se neliší od základní sazby, pokud není na stránkách internetového obchodu uvedeno jinak.
 13. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů a vyřizování stížností
  1. Je-li kupujícím spotřebitel, má právo na mimosoudní řešení sporu z kupní smlouvy uzavřené s prodávajícím (dále jen „spotřebitelský spor“).
  2. Pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je věcně příslušná Česká obchodní inspekce s internetovou adresou www.coi.cz nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu. Při řešení spotřebitelského sporu se postupuje podle § 20n a násl. zákona o ochraně spotřebitele.
  3. Je-li kupujícím spotřebitel, může se obrátit se stížností na Českou obchodní inspekci, která je orgánem provádějícím státní dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele.
  4. Je-li kupujícím spotřebitel, může také využít platformu pro řešení sporů online, která je dostupná na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr.
 14. Jazyk smlouvy
  1. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.
 15. Technické kroky k uzavření smlouvy, opravy chyb a stornování objednávky
  1. Prodávající zveřejňuje na stránkách internetového obchodu v sekci “Jak nakupovat“ popis technických kroků vedoucích k uzavření kupní smlouvy, včetně možností oprav chyb a stornování objednávek.
 16. Přístup ke smlouvě
  1. Znění kupní smlouvy je součástí e-mailové zprávy, jejímž prostřednictvím prodávající potvrzuje kupujícímu přijetí objednávky. Uzavřená kupní smlouva je uložena u prodávajícího po dobu vyžadovanou právními předpisy a nezbytnou pro ochranu práv prodávajícího. Smlouva není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Tyto obchodní podmínky, tvořící nedílnou součást smlouvy, jsou ke stažení na stránkách internetového obchodu.
 17. Informace o zpracování osobních údajů
  1. Ve věci ochrany a zpracování osobních údajů kupujícího ze strany prodávajícího se použijí podmínky ochrany osobních údajů zveřejněné v internetovém obchodě v sekci https://www.crystalshine.cz/zpracovani-osobnich-udaju/.
 18. Cookies
  1. Navštívíte-li naše internetové stránky, můžeme my a určité třetí osoby, které na těchto stránkách poskytují obsah, reklamy nebo jiné funkce a/nebo služby, shromažďovat a ukládat informace za použití různorodých technologií. Jedná se například o soubory cookie, webové signály (beacons) a jiné. Soubory cookie nám pomáhají shromažďovat informace o Vašich aktivitách. Umožňují nám ukládat Vaše předvolby a nastavení, pamatovat si Vaše přihlašovací údaje, poskytovat na míru upravený obsah a marketingovou komunikaci, zjišťovat, které části našich internetových stránek a služeb jsou nejoblíbenější, a analyzovat operace prováděné na našich internetových stránkách. Prohlížeč můžete nakonfigurovat tak, aby všechny soubory cookie přijímal, odmítal nebo Vás na ně upozornil. Zdůrazňujeme, že naše internetové stránky používání souborů cookie předpokládají, a některé funkce nebo služby bez nich nemusí správně fungovat. Beacons - webové signály slouží k přenosu informací ze zařízení na server. Mohou být součástí online obsahu a e-mailů a umožňují serveru číst z Vašeho zařízení určitý typ informací. Lze s jejich pomocí zjistit, kdy jste si určitý obsah nebo e-mailovou zprávu zobrazili, a také IP adresu Vašeho zařízení. My a určité třetí osoby používáme webové signály k nejrůznějším účelům, včetně analýzy používání našich služeb a poskytování obsahu na míru dle Vašich preferencí (společně se soubory cookie). Návštěvou našich internetových stránek a/nebo využíváním našich služeb souhlasíte s ukládáním souborů cookie, webových signálů a dalších informací do Vašeho zařízení a s jejich používáním. Souhlasíte také s tím, že my a výše uvedené entity budeme mít k těmto souborům cookie, webovým signálům a dalším informacím ve Vašem zařízení přístup.
 19. Účinnost
  1. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 24. 12. 2018.